GDPR

GDPR - konfigurátor saun

Informace o zpracování osobních údajů

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (známé mimo jiné jako "GDPR", dále jen jako "Nařízení"), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími předpisy, které se ochrany osobních údajů dotýkají, bychom Vás rádi seznámili s tím, jak u nás zpracování osobních údajů probíhá.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je Jaroslav Čapek, IČ 74565591 , se sídlem Víska 34, Víska 583 01 (dále jen "Jaroslav Čapek").

Co je to osobní údaj?

Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "OÚ"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. Za osobní údaje nepovažujeme informace, které byly anonymizovány nebo shromážděny tak, že je již nelze použít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, ať již v kombinaci s jinými informacemi nebo jiným způsobem.

Zda se jedná či nejedná o osobní údaj zjišťujeme v každém jednotlivém případě. Například, křestní jméno osoby ve velkém městě osobním údajem není, naopak na malé vesnici může křestní jméno vést k identifikaci konkrétní osoby, a tak se již o osobní údaj jedná.

Obecně k základům zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údajů provádí Jaroslav Čapek na základě uvedených právních titulů:

  • Dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, kdy je zpracování Vašich OÚ nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (dále jen "titul: smlouva").
  • Dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, kdy je zpracování Vašich OÚ nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Jaroslava Čapka vztahuje (dále jen "titul: zákon").
  • Dle čl. 6 odst. 1 písm. f), kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu Jaroslava Čapka (dále jen "titul: oprávněný zájem").

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné na základě oprávněného zájmu Jaroslava Čapka. Je Vaším právem, nikoli povinností, obrátit se na Jaroslava Čapka s žádostí o cenovou nabídku nebo dotazem.

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

  • titul: oprávněný zájem.

Zpracovávané osobní údaje

Závisí na realizaci konkrétního požadavku, dotazu nebo práva dle Nařízení.
Povinně se jedná o Vaše jméno, příjmení, e-mail a adresu.
Nepovinně poté o telefonní číslo.

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • přijetí a realizace nezávazné cenové nabídky,
  • komunikace se subjekty údajů,
  • evidence nezávazných cenových nabídek.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány. Ve výjimečných případech mohou být vaše OÚ předány orgánům státní správy dle zákonných požadavků.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Jaroslav Čapek provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Právní nároky: vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit jakýkoli nárok, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  • Soudní spory a jiná řízení: v případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je Jaroslav Čapek účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti se zaslaným kontaktním formulářem uchováváme maximálně po dobu 1 roku od poslední komunikace s Vámi. Poté jsou údaje vymazány. Tím není dotčeno právo zpracovávat osobní údaje z důvodu ochrany právních nároků Jaroslava Čapka.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a také elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou zákonných požadavků.